เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 6/2564

งานสัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 6/2564 (ผ่านโปรแกรม ZOOM) ฟรี…ไม่มีค่าใช้จ่าย
หัวข้อ: สื่อและแหล่งเรียนรู้ สำหรับการจัดการเรียนการสอน STEM
(Learning media and resources for STEM Education)

วิทยากร: รศ.ดร.ปกรณ์ โอภาประกาสิต
หัวหน้าภาควิชาการศึกษาร่วมและบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร(SIIT)

วันเวลา: วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน เวลา 10:00 – 11:30 น.
ผู้จัด: สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ช่องทางการรับสมัครhttps://bit.ly/3Db9jVy เริ่มรับสมัครวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 09:00 น.
จำนวนที่รับสมัคร: รับจำนวนจำกัด
มีเกียรติบัตรให้ กรณีเข้าร่วมสัมมนาและผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบโปรดติดตามได้ที่นี่
————————————-
ทางสมาคมฯ ได้จัดกลุ่ม LINE OpenChat ให้ท่านเข้าร่วมกลุ่ม เพื่อให้สามารถติดตามข่าวสาร จากสมาคมฯ ได้สะดวกยิ่งขึ้น ท่านสามารถเข้าร่วม LINE OpenChat สวคท ได้ตาม URL นี้ http://bit.ly/3rwR4U1

ระเบียบการเข้าประชุมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ ZOOM (ดาวน์โหลดโปรแกรม ZOOM | คู่มือการใช้โปรแกรม ZOOM)

  1. กรุณาเข้าห้องประชุมตามลิงก์ที่แจ้งไปในอีเมล ได้ตั้งแต่เวลา 09:30 – 10:00 น. ทั้งนี้ระบบประชุมออนไลน์จำกัดผู้เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง การแชร์ลิงก์ห้องประชุมไปยังผู้อื่นอาจทำให้ห้องประชุมเต็ม และส่งผลให้ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมนั้น ๆ ได้
  2. กรุณาระบุ หรือ เปลี่ยน “ชื่อ-นามสกุล” ของท่านเป็นภาษาไทย ให้ตรงตามชื่อที่ท่านลงทะเบียนสมัครไว้ เช่น “นายสมาคม รักวิทย์” เพื่อให้ผู้ดูแลห้อง (Host) รับทราบ และอนุญาตให้ท่านเข้าห้องประชุมได้อย่างถูกต้อง
  3. เมื่อเข้าร่วมห้องประชุมแล้ว โดยมารยาทกรุณาปิดเสียงไมโครโฟน  ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ท่านสามารถเปิดกล้องวิดีโอของท่านระหว่างการประชุมได้
  4. กรณีท่านมีข้อคำถาม สามารถส่งข้อคำถามผ่านช่องสนทนา (Chat) ของโปรแกรม Zoom ได้ หรือ กดสัญลักษณ์ “ยกมือ” (Rise Hand) ด้วยก็ได้

หมายเหตุ: การระบุตัวตน (Identification) และการยืนยันตัวตน (Authentication) เป็นไปตามระเบียบของคู่มือ มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ