เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 5/2565

คุณครูจะได้รับความรู้เรื่องกระบวนการทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างชัดเจน สามารถทำวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างมีความสุขและมั่นใจ ตั้งแต่การค้นหาปัญหาในการทำวิจัย การออกแบบ วางแผนเป็นขั้นตอน การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผล อันจะนำไปสู่การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้หรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนให้กับลูกศิษย์ของคุณครู นอกจากนี้คุณครูจะได้เรียนรู้จากตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียนที่มีเพื่อนครูได้ลงมือทำไว้
ลูกศิษย์ของคุณครูจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากงานวิจัย คุณครูเองก็ได้ผลงานที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูได้ และจะได้เห็นแนวทางในการนำเสนอผลงานในวงกว้างต่อไป

งานสัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 5/2565 (ผ่านโปรแกรม ZOOM) 
หัวข้อ: “กิจกรรมการเรียนรู้สู่งานวิจัย”

วิทยากร: ดร.พรรณี บุญประกอบ
อดีตรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบและประกันคุณภาพการศึกษา​ มหาวิทยาลัย​ศรี​นค​ริน​ท​ร​วิโรฒ​

วันเวลา: วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น.
ผู้จัด: สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ค่าลงทะเบียน:
– บุคคลทั่วไป 100 บาท (ชำระเงินก่อนได้สิทธิ์ก่อน)
– สมาชิก สวคท. (ยังไม่หมดอายุการเป็นสมาชิก) ไม่เสียค่าลงทะเบียน

ช่องทางการรับสมัคร:  เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ (วันที่ 8 พฤษภาคม 2565) เป็นต้นไป
สมัครทั้งประเภทบุคคลทั่วไปและสมาชิก สวคท. ได้ที่ https://bit.ly/3FrXdsP
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการสัมมนาได้ที่ https://bit.ly/3kVkLg0

จำนวนที่รับสมัคร: รับจำนวนจำกัด 250 คน
การให้เกียรติบัตร: มีเกียรติบัตรให้ทุกท่านที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการสัมมนาและเข้าร่วมสัมมนา

รางวัลพิเศษ: สำหรับผู้โชคดีจะได้รับรางวัลจากการสุ่ม จำนวน 3 รางวัลจากทางสมาคมฯ ส่งให้ถึงบ้าน

————————————-
ทางสมาคมฯ ได้จัดกลุ่ม LINE OpenChat ให้ท่านเข้าร่วมกลุ่ม เพื่อให้สามารถติดตามข่าวสาร จากสมาคมฯ ได้สะดวกยิ่งขึ้น ท่านสามารถเข้าร่วม LINE OpenChat สวคท ได้ตาม URL นี้ http://bit.ly/3rwR4U1

ระเบียบการเข้าประชุมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ ZOOM (ดาวน์โหลดโปรแกรม ZOOM | คู่มือการใช้โปรแกรม ZOOM)

  1. กรุณาเข้าห้องประชุมตามลิงก์ที่แจ้งไปในอีเมล ได้ตั้งแต่เวลา 09:30 – 10:00 น. ทั้งนี้ระบบประชุมออนไลน์จำกัดผู้เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง การแชร์ลิงก์ห้องประชุมไปยังผู้อื่นอาจทำให้ห้องประชุมเต็ม และส่งผลให้ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมนั้น ๆ ได้
  2. กรุณาระบุ หรือ เปลี่ยน “ชื่อ-นามสกุล” ของท่านเป็นภาษาไทย ให้ตรงตามชื่อที่ท่านลงทะเบียนสมัครไว้ เช่น “นายสมาคม รักวิทย์” เพื่อให้ผู้ดูแลห้อง (Host) รับทราบ และอนุญาตให้ท่านเข้าห้องประชุมได้อย่างถูกต้อง
  3. เมื่อเข้าร่วมห้องประชุมแล้ว โดยมารยาทกรุณาปิดเสียงไมโครโฟน  ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ท่านสามารถเปิดกล้องวิดีโอของท่านระหว่างการประชุมได้
  4. กรณีท่านมีข้อคำถาม สามารถส่งข้อคำถามผ่านช่องสนทนา (Chat) ของโปรแกรม Zoom ได้ หรือ กดสัญลักษณ์ “ยกมือ” (Rise Hand) ด้วยก็ได้

หมายเหตุ: การระบุตัวตน (Identification) และการยืนยันตัวตน (Authentication) เป็นไปตามระเบียบของคู่มือ มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ