เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 7/2565

“GeoGebra กับการสร้างโจทย์อัตโนมัติ”
การใช้งานโปรแกรม GeoGebra หรือ GGB คุณครูส่วนใหญ่ใช้ไปในทางสร้างสื่อเรขาคณิต บางท่านไม่ทราบว่าโปรแกรมนี้สามารถ สร้างสรรค์โจทย์ปัญหาได้ทุกสาระการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น พีชคณิต เมทริกซ์ เรขาคณิตวิเคราะห์ รวมถึงการสร้างแบบทดสอบ ปรนัย เพื่อใช้ในการสอบด้วยสมาร์ทโฟน ฯลฯ และสามารถเก็บงานไว้ใน Gallery หรือ Resource ของเว็บไซต์ GGB
การสัมมนาครั้งนี้ผู้เข้ารับฟังจะได้ทราบหลักการเบื้องต้น ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
🔵 การสร้างตัวแปร เพื่อใช้ในการคำนวณ
🔵 การใช้คำสั่ง RandomBetween เพื่อนำไปสร้างโจทย์ปัญหา
🔵 เทคนิคการสร้าง Text เพื่อการแสดงผลที่สวยงาม

งานสัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 7/2565 (ผ่านโปรแกรม ZOOM) 
หัวข้อ: “GeoGebra กับการสร้างโจทย์อัตโนมัติ”

วิทยากร: ครูพงศักดิ์ วุฒิสันต์
ช้าราชการครูบำนาญ สอนวิชาคณิตศาสตร์

วันเวลา: วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น.
ผู้จัด: สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ค่าลงทะเบียน:
– บุคคลทั่วไป 100 บาท (ชำระเงินก่อนได้สิทธิ์ก่อน)
– สมาชิก สวคท. (ยังไม่หมดอายุการเป็นสมาชิก) ไม่เสียค่าลงทะเบียน

ช่องทางการรับสมัคร:  เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
สมัครทั้งประเภทบุคคลทั่วไปและสมาชิก สวคท. ได้ที่ https://bit.ly/3vhw7k9
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการสัมมนาได้ที่ https://bit.ly/3z48ZqB

จำนวนที่รับสมัคร: รับจำนวนจำกัด 250 คน
การให้เกียรติบัตร: มีเกียรติบัตรให้ทุกท่านที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการสัมมนาและเข้าร่วมสัมมนา

รางวัลพิเศษ: –

การเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมการสัมมนา

ให้ผู้เข้าอบรม Download โปรแกรม GeoGebra Classic 5
เว็บไซต์ GeoGebra ที่ให้ครู Download ดังนี้

https://www.geogebra.org/download

ลงเครื่อง PC และ Notebook/ Tablet/ IPAD โดยควรเปิดใช้งานไปพร้อมกับทั้ง 2 เครื่อง เครื่องที่หนึ่งสำหรับเข้า Zoom เครื่องที่สองเป็นเครื่องสำหรับฝึกปฏิบัติ

————————————-
ทางสมาคมฯ ได้จัดกลุ่ม LINE OpenChat ให้ท่านเข้าร่วมกลุ่ม เพื่อให้สามารถติดตามข่าวสาร จากสมาคมฯ ได้สะดวกยิ่งขึ้น ท่านสามารถเข้าร่วม LINE OpenChat สวคท ได้ตาม URL นี้ http://bit.ly/3rwR4U1

ระเบียบการเข้าประชุมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ ZOOM (ดาวน์โหลดโปรแกรม ZOOM | คู่มือการใช้โปรแกรม ZOOM)

  1. กรุณาเข้าห้องประชุมตามลิงก์ที่แจ้งไปในอีเมล ได้ตั้งแต่เวลา 09:30 – 10:00 น. ทั้งนี้ระบบประชุมออนไลน์จำกัดผู้เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง การแชร์ลิงก์ห้องประชุมไปยังผู้อื่นอาจทำให้ห้องประชุมเต็ม และส่งผลให้ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมนั้น ๆ ได้
  2. กรุณาระบุ หรือ เปลี่ยน “ชื่อ-นามสกุล” ของท่านเป็นภาษาไทย ให้ตรงตามชื่อที่ท่านลงทะเบียนสมัครไว้ เช่น “นายสมาคม รักวิทย์” เพื่อให้ผู้ดูแลห้อง (Host) รับทราบ และอนุญาตให้ท่านเข้าห้องประชุมได้อย่างถูกต้อง
  3. เมื่อเข้าร่วมห้องประชุมแล้ว โดยมารยาทกรุณาปิดเสียงไมโครโฟน  ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ท่านสามารถเปิดกล้องวิดีโอของท่านระหว่างการประชุมได้
  4. กรณีท่านมีข้อคำถาม สามารถส่งข้อคำถามผ่านช่องสนทนา (Chat) ของโปรแกรม Zoom ได้ หรือ กดสัญลักษณ์ “ยกมือ” (Rise Hand) ด้วยก็ได้

หมายเหตุ: การระบุตัวตน (Identification) และการยืนยันตัวตน (Authentication) เป็นไปตามระเบียบของคู่มือ มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ