สมาชิก

สมาชิกสมาคม

ประเภทของสมาชิก
 • สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้สอนหรือผู้ที่เคยสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกระดับ หรือบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
 • สมาชิกประเภทองค์กร ได้แก่ องค์กรที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นนิติบุคคล โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่สนใจ
 • สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือ ทรงคุณวุฒิ หรือมีอุปการคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
 • เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
 • ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
 • ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ การต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าว จะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น
 • หากสมาชิกเป็นนิติบุคคล ต้องเป็นนิติบุคคลที่ก่อตั้งขึ้นกฎหมายไทยและมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศไทย
 • สมาชิกสามัญ ค่าลงทะเบียนครั้งแรก 1,000 บาท และค่ารักษาสมาชิกภาพ ทุก ๆ 5 ปี ครั้งละ 100 บาท
 • สมาชิกประเภทองค์กร ค่าลงทะเบียนครั้งแรก 3,000 บาท และค่ารักษาสมาชิกภาพ ทุก ๆ 5 ปี ครั้งละ 300 บาท
 • สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิต้องเสียค่าบำรุงสมาคม
 • มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
 • มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
 • มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
 • สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการของสมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสียง
 • มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม
 • มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด ร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้
 • มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
 • มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม
 • มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจการต่างๆ ของสมาคม
 • มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
 • มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
 • ตาย
 • ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้ พิจารณาอนุมัติ และสมาชิกผู้นั้นได้ชำระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นที่เรียบร้อย
 • ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิก หรือไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ค่ารักษาสมาชิกภาพ
 • ที่ประชุมใหญ่ของสมาคม หรือคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียน เพราะสมาชิกผู้นั้นได้ประพฤตินำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม
 • การรับบุคคลเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
 • สมาชิกภาพของสมาชิกเริ่มต้นตั้งแต่วันที่สมาคมลงชื่อในทะเบียน
 • สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่หนังสือตอบรับคำเชิญของผู้ที่คณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ได้มาถึงยังสมาคม