สมาชิก

สมาชิกสมาคม

ประเภทของสมาชิก
  • สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้สอนหรือผู้ที่เคยสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกระดับ หรือบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
  • สมาชิกประเภทองค์กร ได้แก่ องค์กรที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นนิติบุคคล โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่สนใจ
  • สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือ ทรงคุณวุฒิ หรือมีอุปการคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม