ขอแสดงความยินดีกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในโอกาสที่ได้รับเลือกให้เป็น “นิติบุคคลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2567”