ร่วมงานวันครูที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 นายพรชัย อินทร์ฉาย นายกสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท) และนางสาวอลงกรณ์ ตั้งสงวนธรรม เลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงานวันครูที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 10 รางวัล มีผู้ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,105 คน ประกอบด้วย รางวัลผู้มีคุณปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2567 จำนวน 7 คน รางวัลคุรุสภา ประจำปี 2566 จำนวน 27คน และรางวัลและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จาก 3 หน่วยงาน 9 รางวัล รวม 1,071 คน ดังนี้ คุรุสภา 7 รางวัล 1,024 คน ได้แก่ รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น 3 คน รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น 2 คน รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 27 คน รางวัลผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” 23 คน รางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา 5 คน  รางวัล Next Generation Teacher Award 2023 จำนวน 8 คน และรางวัลคุรุสดุดี 956 คน, สกสค. 1 รางวัล ได้แก่ รางวัล “พระพฤหัสบดี” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 10 คน และ สพฐ. 1 รางวัล ได้แก่ รางวัล “ครูดีในดวงใจ” 37 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ทั้งนี้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้รับเลือกให้เป็น “นิติบุคคลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2567” และดร.ธงชัย ชิวปรีชา ได้รับเลือกให้เป็น “บุคคลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2567” จากคณะกรรมการคุรุสภา