เชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ ของสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และบรรยายวิชาการ

ด้วย สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท.) จะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมบรรยายวิชาการ เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีในการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อปฏิสัมพันธ์อย่างไรให้ได้ใจผู้เรียน” ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙:๐๐-๑๒:๐๐ น. โดยมีกาหนดการและวาระการประชุม ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย