มติคณะกรรมการสมาคมครูฯเห็นชอบเสนอ นายกสมาคมฯ เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ สสวท.

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:30 น. คณะกรรมการสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบเสนอ ดร.พรชัย อินทร์ฉาย นายกสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยฯ เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ สสวท.