การประชุมวิชาการนานาชาติ ISMTEC2018

การประชุมวิชาการนานาชาติ THE INTERNATIONAL SCIENCE, MATHEMATICS AND TECHNOLOGY EDUCATION CONFERENCE 2018 หรืองาน ISMTEC 2018

โครงการดี ๆ จาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ กับการจัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ The International Science, Mathematics And Technology Education Conference 2018 หรืองาน ISMTEC 2018