โครงการศึกษาดูงาน INTERNATIONAL STEM CAMP

โครงการศึกษาดูงาน International STEM Camp
ระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม 2562 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

วัตถุประสงค์

  1. จัดกิจกรรมให้สมาชิกสมาคม ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้โดยใช้ STEM และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญ และนักเรียนนานาชาติที่เข้าร่วมกิจกรรม
  2. ศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการศึกษา การจัดการเรียนรู้ ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์
  3. ศึกษาศิลปวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่น

กิจกรรมและสถานที่ศึกษาดูงาน

  1. International STEM Camp @ Asakusa
  2. พิพิธภัณฑ์ MIRAIKAN Odaiba
  3. Mega Web, Toyota Showcase
  4. TeamLab: Borderless, Digital Arts Museum
  5. Nikko Toshogu, Sakura Ueno Park