สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก

กรุณาระบุชื่อสถานที่ทำงาน และที่อยู่สถานที่ทำงาน

การชำระค่าสมาชิก
ข้าพเจ้าได้ดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนสมาชิกครั้งแรก เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 017-2-35798-0 ชื่อบัญชี สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
และส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

  • อีเมล smtat@ipst.ac.th
  • ไปรษณีย์ ถึง สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110